องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

QR Code

(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 /2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง [24 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมกิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความปรองดองในชาติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันนวมินทรมหาราช [12 ตุลาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานและฝึกศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปี2566 [6 ตุลาคม 2566]
ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นำโดย นายทองดี มังคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการชาวตำบลขอนยูงร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ประจำปี 2566 ณ ... [21 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการแข่งขันตาม "โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขอนยูงคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584

สถิติ sitemap
วันนี้ 26
เดือนนี้2,749
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,073
ทั้งหมด 88,059


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ