องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองดี มังคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 081-3664584
นายพลวัฒน์ อ่อนตาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 061-2022338
นางลำปาง โทกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 080-1866018
account_box ฝ่ายสภา
นายลิเดก จันทร์โพนงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 093-0824659
นายเจษฎา ชุมแวงวาปี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 098-2122712
นายสมาน ธนาคุณ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 098-1261276
นายจำปี บุญทน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 082-8546042
นางสุนิสา สำแดงไชย
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-7992404
นางสุวรรณี บุญนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 082-1568376
นายบุญจันทร์ ศรีลาวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-1069129
นางทิพวรรณ กีศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 086-2342163
นายประครอง ภูลายยาว
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 062-1243052
นายสายันต์ คำหาญพล
ส.อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 061-1250038
นายนิรันดร์ ดอนสมพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 081-0612256
นายแดง ลือจันดา
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 085-7509887
นางพิกุล ภูพาดหิน
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 093-4529473
นายจุลจักร อัคเทพ
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 084-7995651
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 090-3353663
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 065-2603889
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางโสรดา ตาตะมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6570298
นางสุพรรณ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : เบอร์โทร 087-2191987
นางสาววณิชญา หนูราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 098-5984193
สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-9270566
account_box สำนักปลัด
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกนกวรรณ ขันตีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิรภา อรรคนิตย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุ่งนภา กลางวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางพัชรินทร์ สิงห์สาร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภัสสร มีสัตย์
ผู้ช่วย นักทรพยากรบุคคล
นางจีรภา ศิริจริยวัตร
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิเทศ อกอุ่น
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรี วงศ์ชัย
พนักงานดับเพลิง
นายไวพจน์ วิหางหงษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายไตรรงค์ สำแดงไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรคเดช วงษ์ละคร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายวิชัย ปานะพิมพ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นางชม ไพรพฤกษ์
นักการภารโรง
นายวิชิระ มะลิวัลย์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางโสรดา ตาตะมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภิกาณ์ ไชยธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรีสุดา คำผาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางธนพร มูลฉลู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอุไรวรรณ์ วงศ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิลาวัลย์ ดุลสูงเนิน
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นางสุพรรณ ประชานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฐิติพันธ์ บุญวิเทียน
นายช่างโยธา
นายจักรกฤณ์ แก้วอาษา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาญณรงค์ สำแดงไชย
คนงานทั่วไป
นางสาวนิลปัทม์ สุขรมย์
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววณิชญา หนูราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางวรรณวิสา ภักดี
นักวิชาการศึกษา
นางระเบียบ มนัสศิลา
ครู
นางสมหวัง ลือจันดา
ครู
นางสาววงเดือน คณะวาปี
ครู
นางสาวพิชชากร ลือคำหาร
ครู
นางสาวชนารดี หันตุลา
ครู
นางวานี แสงอ่อน
ครู
นางสาวนิ่มนวล บังใบ
ครู
นางบุญโฮม พรหมประกาย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางดวงจันทร์ เจากระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ หันตุลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิราภร วงศ์ศรีแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวรรณ โยธาภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชารัตน์ เจริญกาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายปรีชา ไชยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนุสรา ภูมิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยกร จันทะวงค์
คนงานทั่วไป
นางสาวรัชดา คุณาบุญ
คนงานทั่วไป
นางสาวอทิตยา พันธศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุปราณี ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน