messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 0652603889
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 065-2603889
นางโสรดา ตาตะมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6570298
นางสาววณิชญา หนูราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 098-5984193
สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-9270566
ว่าที่ร้อยตรีนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0960057745