messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑. สภาพทั่วไป ๑.๑ ลักษณะที่ตั้งตำบลขอนยูงอยู่ทางทิศตะวันตกอำเภอกุดจับ อยู่ห่างจากอำเภอกุดจับประมาณ 16 กิโลเมตร ๑.๒ เนื้อที่ตำบลขอนยูง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔,๐๐๔ ไร่ หรือ ประมาณ ๗๐.๔๑ตารางกิโลเมตร ๑.๓ ภูมิประเทศ ถนนสายที่ผ่านตำบลขอนยูง คือ สายกุดจับ - สุวรรณคูหา จะผ่านตำบลขอนยูงไปถึงอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีหมู่บ้านในตำบลขอนยูง รวม ๑๔ หมู่บ้าน ๑.บ้านห้วยเชียง หมู่ ๑ ๒.บ้านขอนยูง หมู่ ๒ ๓.บ้านเหล่าอ้อยหมู่ ๓ ๔.บ้านหนองฆ้องหมู่ ๔ ๕.บ้านหนองอีเบ้าหมู่ ๕ ๖.บ้านหนองกุงหมู่ ๖ ๗.บ้านหนองเจริญหมู่ ๗ ๘.บ้านโนนอุดม หมู่ ๘ ๙.บ้านน้อยลำภู หมู่ ๑๐บ้านผัง 2 ใหม่หมู่ ๑๑.บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ ๑๑ ๑๒.บ้านผัง 4 เก่าหมู่ ๑๒ ๑๓.บ้านหนองเม็ก หมู่ ๑๓ ๑๔.บ้านชัยคำเจริญหมู่ ๑๔