องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางสาวกฤติกา ไฮวัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกนกวรรณ ขันตีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิรภา อรรคนิตย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรัตนากร ทองอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุ่งนภา กลางวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางพัชรินทร์ สิงห์สาร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิเทศ อกอุ่น
พนักงานขับรถยนต์
นายแพง สำเรียนรัมย์
พนักงานดับเพลิง
นายธรรม น้อยบัวทิพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุริยงค์ วงษ์ละคร
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรคเดช วงษ์ละคร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายวิชัย ปานะพิมพ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นางชม ไพรพฤกษ์
นักการภารโรง