องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นำโดย นายทองดี มังคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดโครงการชาวตำบลขอนยูงร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ประจำปี 2566 ณ ... [21 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนยุคไอที แต่หัวใจมีดีกรีคุณธรรมธำรงไทย" [5 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2566 กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการ และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ [31 สิงหาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย [24 สิงหาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน ประจำปี 2566 กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง [11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [7 สิงหาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพต่างๆ ประจำปี 2566 กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการฟอกย้อมสีเส้นไหมและเส้นฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [11 กรกฎาคม 2566]
โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 [7 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดทำประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลขอนยูง ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลขอนยูง ประจำปี2566 ระหว่างวันที่19-20 มิถุนายน 2566 [7 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 79 รายการ)