องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo การจัดการแข่งขันตาม "โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขอนยูงคัพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ รับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานขององค์การสาธารณกุศลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องการกำหนดมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo กิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน บ้านผัง 3 ใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4