ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านผัง ๒ ใหม่ หมู่ที่ ๑๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง