ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉัดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง