ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง