ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง