ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านผัง 3 ใหม่ - เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ หมู่ที่ 11 บ้านผัง 3 ใหม่ ตำบลขอนยูง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,625 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)