ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง