ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านเพื่อยกระดับถนน บ้านชัยคำเจริญ หมู่ที่ 14 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง