ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ อปพร. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง