ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการกอ่สร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคำใหญ่ (ตามแบบมาตรฐาน มข 2527) บ้านขอนยูง หมู่ที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง