ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านขอนยูง-บ้านผัง 2 ใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง