ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง