ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านชัยคำเจริญ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง