ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง