messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านผัง 3 ใหม่ - เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ หมู่ที่ 11 บ้านผัง 3 ใหม่ ตำบลขอนยูง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,625 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 เก่า - บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อซึม เจากระโทก บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ที่ 11 - บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองอีเบ้า - โค้งนาผักหนอก ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเม็ก - ป่าช้าบ้านห้วยเชียง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านห้วยเชียง - บ้านดงธาตุ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนเชื่อมต่ออาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขอนยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านผัง ๒ ใหม่ หมู่ที่ ๑๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านเพื่อยกระดับถนน บ้านชัยคำเจริญ หมู่ที่ 14 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 2/2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล์กถ้ำหมากแหน บ้านน้อยลำภู หมู่ที่ 9 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูฝายสวนกล้วย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ อปพร. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการกอ่สร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคำใหญ่ (ตามแบบมาตรฐาน มข 2527) บ้านขอนยูง หมู่ที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านขอนยูง-บ้านผัง 2 ใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านชัยคำเจริญ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าชัยคำเจริญ-บ้านผัง 3 ใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำภู-บ้านห้วยเชียง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 1/2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้โรงเรียน สพฐ. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน บ้านห้วยเชียง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองอีเบ้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านลำภู หมู่ที่ 9 และบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำลอดกลมสายช้างวัด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงาน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงาน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านขอนยูง หมู่ที่ 2 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิวทาง Aspaltic Concrete สายนาสีนวล - ถ้ำสิงห์ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ขอนยูง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยเชียง - ดงธาตุ บ้านห้วยเชียง หมู่ที่ 1 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายซึม เจากระโทก - บ้านผัง 2 ใหม่ บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ของ สำนักปลัด อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ขอนยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ขอนยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าศาลาประชาคม บ้านผัง 4 เก่า หมู่ที่ 12 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงาน บ้านขอนยูง หมู่ที่ 2 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จัังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายลุน หันตุลา - บ้านนางหนู สุพะโส บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ คงสมบัติ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
1 - 50 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2